יום שישי

32 omer

Who Knows 31

       
PDF
                        Long Version
   
Powered by Podbean.com
   


   

יום רביעי

The Killer Coin

The Coin That Killed in Yerushalaim


Who Knows 29

Omer Home
 ListenPesach Sheni mp3


PDF

Rabbi Meir Baal Hanes
Pesach Sheni
Matza
Tachnun

Listen to a Shiur

יום ראשון

יום חמישי

רשב"י

רבי שמעון בר יוחאי
תלמיד רבי עקיבא
מתי נהרג רבי עקיבא
מי נולד באותו היום
לג בעומר
רבי משה איסרליש בעל הרמ"א בשולחן ערוך


Powered by Podbean.com

יום שני

Sefer Hazohar

PDF

mp3
רשב"י רמב"ן ר"ן ריב"ש רמ"ק אריז"ל רח"ו בעל שם טוב ר' ישראל מרוזין רמ"ע מפנו מורה נבוכין ר' יעקב מעמדין נודע ביהודה גילגולים

יום שלישי

Olives and Memory loss

Olives might deal with memory loss
Wine
Arizal
Magen Avrohom
Rabbi Moshe Feinstein z"l
Shin of Tefilin
MP3

את בש
PDF

יום רביעי

Kosher on Pesach kosher all year

How Pesach is a Shmira all year around

יום שישי

Mussar to an Akkum

May one take matonos from a Goy?
מצות תוכחה
האם שייך בעכו"ם (הרואה עכו"ם עובר עבירה)
רש"י סנהדרין עה.
שטובין דובב מישרים
רבי יחזקאל סרנא ר"י חברון
סמ"ע ח"מ רמט ס"ק ד
למען יטב לי בעבורך
רש"י מתנות
דרך כוכב מיעקב
ננוה יונה
ספר חסדים

Counter