יום רביעי

Parashat Mishpotim 1

5 Divrey Halacha, for the Shabbos table talk.1. Secular Court in Jewish law
2. A Ger (convert) can’t be sold as a Jewish Slave
3. The master supports the wife and children of a Jewish Slave
4. Tosefes Shimita and a Jewish Slave
5. A Get (divorce) and a Slaveיום שני

Parashat Yisro

The name Eliezer son of Moshe


ים סוף ועמלק

 The Red Sea And Amalek
שֵׁם הָאֶחָד גֵּרְשֹׁם כִּי אָמַר גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה:
וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר כִּי אֱלֹהֵי אָבִי בְּעֶזְרִי וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה:
טומאה
גרשוםניסים במצרים

קריעת ים סוף
ומלחמת עמלק

יום ראשון

Moshe divorced Tzipora

תוכן הגט וצורתו 

צורת כתיבת הגט הינה ייחודית, ועל הסופר לכותבו ב-12 שורות המשורטטות כך שיהיו שוות ברוחבן, כעין הצורה ההנדסית מלבן. מניין 12 השורות מסמל את המניין הגימטרי של המילה 'גט' (12) וכן את המניין הגימטרי של המילה 'זה' המתחילה את הפסוק "זֶה סֵפֶר תּוֹלְדֹת אָדָם" (בראשית ה' 1). מתחת ל-12 שורות הגט משורטטת שורה נוספת המחולקת לשניים, בה חותמים העדים את שמותיהם זה תחת זה.
הגט נכתב בגוף ראשון, כדברו של האיש המגרש הפונה אל האישה המתגרשת בלשון נוכח. לשון הגט היא ארמית, אולם חשוב כי גם האיש המגרש וגם העדים יהיו מודעים לנאמר בגט ויתרגמוהו ללשון המובנת להם. מרבית הגט כתוב בלשון קבוע הזהה בכל הגיטין, ואילו את הפרטים האישיים של הזוג המתגרש כגון שמותיהם, תאריך כתיבת הגט ומקום נתינת הגט כותב הסופר לפי העניין.
נוסח הגט הארמי, לפי חלוקה ל-12 השורות המקובלות
ב ____בשבת ב ____ יום/ימים לירח ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות ו _____ 
לבריאת העולם למנין שאנו מנין כאן במתא ____ דיתבא 
על נהר ____ ועל מי מעינות אנא ___ בן ___ המכונה ___ 
העומד היום ב____ מתא דיתבא על נהר ____ ועל 
מי מעינות צביתי ברעות נפשי בדלא אניסא ושבקית ופטרית ותרוכית 
יתכי ליכי אנת אנתתי ___ בת ____ העומדת היום ב____ 
מתא דיתבא על נהר _____ ועל מי מעינות דהוית אנתתי 
מן קדמת דנא וכדו פטרית ושבקית ותרוכית יתיכי ליכי 
דיתיהויין רשאה ושלטאה בנפשיכי למהך להתנסבא לכל גבר 
דיתיצביין ואנש לא ימחא בידיכי מן יומא דנן ולעלם והרי את מותרת לכל אדם 
ודן די יהוי ליכי מנאי ספר תרוכין ואגרת שבוקין וגט פיטורין 
כדת משה וישראל 
____ בן _____ עד ____ בן ____ עד

תרגום
ב ____בשבת ב ____ יום/ימים לירח ____ שנת חמשת אלפים ושבע מאות וחמישים ו _____ 
לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן בעיר/מקום ____ היושב/ת 
על נהר ____ ועל מי מעינות אני ___ בן ___ המכונה ___ 
העומד היום ב____ עיר/מקום היושב/ת על נהר ____ ועל 
מי מעינות חפצתי ברצון נפשי מבלי שאני אנוס ועזבתי ופטרתי וגירשתי 
אותך לַך אַת אשתי ___ בת ____ העומדת היום ב____ 
עיר/מקום היושב/ת על נהר _____ ועל מי מעינות שהיית אשתי 
מקודם לכן ועתה פטרתי ועזבתי וגירשתי אותך לך 
שתהיי רשאית ושולטת בנפשך ללכת להינשא לכל גבר 
שתרצי ואיש לא ימחה בידך מיום זה ולעולם והרי את מותרת לכל אדם 
וזה שיהיה לך ממני ספר גירושין ואגרת עזיבה וגט פיטורין 
כדת משה וישראל 
____ בן _____ עד ____ בן ____ עד


 וַיִּקַּח יִתְרוֹ חֹתֵן משֶׁה אֶת צִפֹּרָה אֵשֶׁת משֶׁה אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ:
וְאֵת שְׁנֵי בָנֶיהָ אֲשֶׁר
שֵׁם הָאֶחָד גֵּרְשֹׁם כִּי אָמַר גֵּר הָיִיתִי בְּאֶרֶץ נָכְרִיָּה:
וְשֵׁם הָאֶחָד אֱלִיעֶזֶר כִּי אֱלֹהֵי אָבִי בְּעֶזְרִי וַיַּצִּלֵנִי מֵחֶרֶב פַּרְעֹה:
רבי יהושע רבי אליעזר
בתרגום אונקלוס תירגם אחר שלוחיה בתר שפטרה דהיינו לאחר שגירשה וכן הוא בילקוט אחר שלוחיה רבי יהושע אמר שפטרה בגט [ורבי אליעזר פליג] וקשה ראם אכן משרע"ה גירש את צפורה אשתו ונתן לה גט א"כ מדוע מכנה אותה כאן התורה בתור "אשת משה"
וכן קשה מדוע מנמקת התורה דוקא כאן את שמו של אליעזר כי אלוקי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה ומדוע התורה לא אמרה זאת בשעת לידתו במדין דעל כרחך גם אליעזר נולד במדין לפני  משרע"ה שב למצרים מהכתיב ד' כ' ויקח משה את אשתו ואת בניו שמע מינה יתרתי הוו.
וי"ל עפ"י מה ראיתא בכתובות ט: ובשבת נ"ו: אמר שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו דכתיב שמואל א' י"ז י"ח ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח
גט כריתות כותב לאשתו פירש"י שאם ימות במלחמה יהא גט מיום כתיבתו דהיינו גט על תנאי והטעם שמא ןשבו אותו במלחמה או שמא ימות ולא יהיו עדים ותתעגן אשתו והנה משרע"ה ברח ממצרים למדין משום שנתחייב למלכות וכעת כשחזר ממדין למצרים חשש שמא ישבנו פרעה או שמא יהרגנו ללא עדים שיוכלו להעיד על מיתתו ולהתיר את אשתו ולכן עשה כדין היוצא למלחמת בית דוד ונתן לאשתו צפורה גט על תנאי אבל כעת כשניצל מחרב פרעה ובני ישראל יצאו ממצרים נתבטל הגט
וא"כ י"ל דשפיר שייך לומר על צפורה שהיא אשת משה שהרי התברר שהגט לא היה גט כי משרע"ה ניצל אך שייך לומר עליה אחר שילוחיה כי למעשה הרי קיבלה גט רק דהוי גט על תנאי ובא הכתוב לרמוז מדוע היא אשת משה אף שכבר קיבלה גט והיה אחר שילוחיה והטעםכיון ש"ויצילני מחרב פרעה" וא"כ התברר דהגט חל שהרי נתקיים התנאי ולפי"ז י"ל דגם לאליעזר בנו השני קרא משרע"ה אליעזר רק כעת לאחר שהתברר דניצל מחרב פרעה שהרי כשנולר עדיין לא ניצל משה מחרב פרעה שהרי צריך היה לחזור עדיין למצרים ושם ריחפה עליו כל הזמן עד ליציאת מצרים אימת חרב פרעה אבל כעת כשבני ישראל יצאו כבר ממצרים שפיר יכול היה משרע"ה לקרא לבנו אליעזר דכעת כבר היה ברור דאלקי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה ולכן כתבה זאת התורה

יום שבת

Birkat hamzon on Manna? ברכת המזון על המן


Did we say Birkath HaMozon on the Manna?


וַיֹּאמֶר יְדֹוָד אֶל משֶׁה
הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם


(ברכות מח:)
משה תיקן להם לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן

חטה
שעורה

ספר במדבר יא
זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָאֲבַטִּחִים וְאֶת הֶחָצִיר וְאֶת הַבְּצָלִים וְאֶת הַשּׁוּמִים
רשב"א

וַיִּרְאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו מָן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ מַה הוּא
חנוכת התורה

(338) תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פו/ב
אמר רב יהודה אמר רב כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת בעצמו עשה הקדוש ברוך הוא לבניו בעצמו

יום שישי

יום רביעי

How to sing at the SeaHow was the Shira said?
4 oppinions in Chaz
Splti of the red (reed) sea
Nusach Teman
Halel Bekiruy הלל בקירוי


Rambam


אָז יָשִׁיר משֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לַידֹוָד וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר

 אָשִׁירָה לַּידֹוָד כִּי גָאֹה גָּאָה סוּס וְרֹכְבוֹ רָמָה בַים
עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמֲמֶנְהוּ:

יְדֹוָד אִישׁ מִלְחָמָה יְדֹוָד שְׁמוֹ:
סוכה
רמב"ם
אבני שהם

סדר יוצר
משֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ עָנוּ שִׁירָה בְּשִׂמְחָה רַבָּה. וְאָמְרוּ כלם

סדר יוצר
שִׁירָה חֲדָשָׁה שִׁבְּחוּ גְאוּלִים לְשִׁמְךָ עַל שְׂפַת הַיָּם. יַחַד כֻּלָּם הוֹדוּ וְהִמְלִיכוּ וְאְָמְרוּ:
מַלְכוּתְךָ רָאוּ בָנֶיךָ. בּוֹקֵעַ יָם לִפְנֵי משֶׁה. זֶה אֵלִי עָנוּ. וְאָמְרוּ
יְדֹוָד יִמְלֹךְ לְעוֹלָם וָעֶד:
  הַלְלוּיָהּ הַלְלוּיָהּ הַלְלוּ עַבְדֵי יְדֹוָד הַלְלוּיָהּ הַלְלוּ אֶת שֵׁם יְדֹוָד הַלְלוּיָהּ


בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֹעֵז הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ
 הַלְלוּיָהּ123
שנות אהרן
רבי עקיבא
רבי אליעזר
בנו של רבי יוסי הגלילי
רבי נחמיה
תוספתא
וַיְדַבֵּר יְדֹוָד אֶל משֶׁה לֵאמֹר
רבן גמליאל
רבי אלעזר בן עזריה
בו ביום

Counter