יום שישי

בת היענה Ostrich eggs

Are they Kosher לאו או עשה


Hard boiled emu eggEating Raw Eggs
opening an ostridge egg

The Secret of the Jew

The Techeleth התכלת

see clip of chilazon clip 2
clip of huliyos

הגבהת ידים בנטילת ידים ובהמוציאבן איש חי שמני אות ה
וכאשר יגביה ידיו עד כנגד ראשו אז תכף ומיד יברך על נט"י, כדי שלא תהיה הגבהת ידיו לבטלה, כנז' בזוה"ק שאסור להגביה ידיו לריק

When he says G-d's name (in the blessing) וכשיאמר את השם
he should lift up the loaf. יגביה את הלחם
On the Sabbath, he should lift up both (loaves). ובשבת יגביה שתיהן
ועל פי האריז"ל יגביה באמירת המוציא [כי הכונה של ה' משם השם היא המוציא לחם כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוציא פי השם יחיה האדם]
לכן יגביה הלחם פעמים פעם באמירת השם [כשולחן ערוך] ופעם באמירת ה' של המוציא]


ונראה שגם בנטילת ידים יגביהה ידיו בשעת אמירת השם ובשעת אמירת על נטילת ידים]

אחורי הדלת


צריך לקבוע המזוזה תחת המשקוף תוך חלל הפתח
CLICK FOR REF עיין פתחי שערים דף שה

יום שלישי

Heart Position מקום הלב

הלב מונח מול חצי העצם הזרוע (כאשר היד תלויה למטה)
הלב מונח בחצי העליון של העצם
ולא בחצי התחתון של העצם


Watch
Cardiovascular exam - appareil cardio vasculaire part2/2 /a>">
3D Medical Animation of DVT & Pulmonary Embolism - Funny video clips are a click away
Counter