יום שלישי

Chayey Soro The Weding of Yitzchok

Mp3
Pdf
Eliezer Eved Avrohom
Shiliach lekidushin
Hakodosh Mradush
Ponim Yofos

mp3 Comparing the animals of Avrohom avinu to the animals of rabbi Pinchos ben yair (Ramban, Rav Elchnon waserman)
Rabbi Elchonמo Wasserman הי"ד

Chamoro shel Rabbi Pinchos Ben Yair

Avrham's Camels
Lot's Camels

------------

Mp3 Shilich Le Kidushin Hakodosh Miradush
Mp3 2

Mp3 Who's first in drinking man or beast?


Mp3 Chesed of Rivka

יום שני

The Feast of Avorohom Avinu


Why did Avrohom served  3 separate Tongs isn't it Baal Tashchis?
How a about Lechem mishna?
Why Avrohom serves Ugoth and Lot matzos?

Avrohom was Mekayem all the Laws of the Torah befere being told

Pilpul
Why did he not preform Mila untill told? Several Answers.
Rivah
Mizrochi
Ponim Yofoth
Chasam Sofer
Brisk
Can a Gentile be a Mohel?
Can a Women be a Mohel? Tziporah
Pdf
Mp3
יום ראשון

Quality vs Quantity

PDF
mp3
Kosher
Left over is alway the leaser amount.
Rashba
Ancient Coins
spleen
Treifa
Menachos
Ruth
Kedima Bracha
Slonim
Tish Shirayimיום רביעי

Widow אלמנה

Almana can she remarry?
Pdf
Mp3
Chezkuni
Kidushin 13b
Pardes Yosef
Tosafot
Shoel Umeshiv
Rabbi Yonoson Eibishitz
Avrohom Ovinuיום שני

והיה ברכה

Pdf
Mp3
פסחים 117
ברכות 40
תוס'
חיד"א
ברכות 7
חברון
ברדיטשוב
רוזין
סאדיגורא
לוי יצחק

Lech Lecha triple mitzva on every step


How many steps from Choron till eretz Yisroel?
How much rewards?
Rav Boruch Ber

יום ראשון

מקצת שבחו בפניו

מה שיעור של מקצת שבחו?
What is the measurement of partial praise ?
Shiur Mode BEMIKTZAS מודה במקצת
קטונתי מכל החסדים
שמיני שבשמינית
1/64

Gra, Eruvin 18, Sota 5, Gerer Rebbe,
mp3
PDF

יום שבת

Noach and his wife Naama

Noach was not aloud to be in the same room with his wife in the Ark
Sanhedrin
How do we know that?
Pdf
Is a lady judge Kosher? a lady witness? 


אשת נח

שם: נעמה (מוזכרת בספר בראשית פרק ד' פס' כ"ב כבתו של למך מאשתו צלה)
מקור: מדרש בראשית רבה כג, ד
שם: אמזרה
מקור: ספר היובלים

Counter