יום רביעי

השבטים

סדרן בתורה 


א. סדר הלידה 
ראובן

שמעון
לוי
יהודה

דן
נפתלי
גד
אשר
יששכר
זבולון
יוסף
בנימין
ב. בני יעקב 
יששכר
זבולון
יוסף
בנימין
דן
נפתלי
גד
אשר
ג. היורדים למצרים
גד
אשר
יוסף
בנימין
דן
נפתלי
ד. ברכת יעקב
זבולון
יששכר
דן
גד
אשר
נפתלי
יוסף
בנימין
ה. הבאים מצרימה
יששכר
זבולון
בנימין
דן
נפתלי
גד
אשר

ו. נשיאי המפקד
יהודה
יששכר
זבולון
אפרים
מנשה
בנימין
דן
אשר
גד
נפתלי
ז. מפקד א'
גד
יהודה
יששכר
זבולון
אפרים
מנשה
בנימין
דן
אשר
ח. סדר המחנות
יהודה

יששכר
זבולון
ראובן
שמעון
גד
ט. הקרבות הנשיאים
י. סדר המסעות
יא. המרגלים
ראובן
שמעון
יהודה
יששכר
אפרים
בנימין
זבולון
דן
אשר
נפתלי
גד
יב. מפקד ב'
גד
יהודה
יששכר
זבולון
מנשה
אפרים
בנימין
דן
אשר
נפתלי
יג. הנשיאים המתנחלים
יהודה
בנימין
דן
מנשה
אפרים
זבולון
יששכר
אשר
נפתלי


יד. גריזים ועיבל
שמעון
לוי
יהודה
יששכר
יוסף
בנימין
ראובן
גד
זבולון
דן
נפתלי
טו. ברכת משה
ראובן
יהודה
לוי
בנימין
זבולון
יששכר
דן
נפתלי
אשרסדרן בנחלת הארץ


 הפסוקים
השבט
  מערוער אשר על שפת נחל ארנון... עד גבול בני עמון... והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל הבשן...
ראבן גד חצי מנשה
יג 14-9
  ויהי להם הגבול: מערוער אשר על שפת נחל ארנון... וכל המישור על מידבא... חשבון וכל עריה אשר במישור...
  ויהי גבול בני ראובן הירדן וגבול...
ראובן
יג 23-15
  ויהי להם, הגבול: יעזר, וכל ערי הגלעד, וחצי ארץ בני עמון, עד ערוער אשר על פני רבה;
  ומחשבון עד רמת המצפה; וממחניים עד גבול לדביר... וסוכות...
 ...הירדן וגבול, עד קצה ים כינרת עבר הירדן מזרחה....
גד
יג 28-24
  ממחניים, כל הבשן... וחצי הגלעד...
מנשה 2
יג 32-29
  ויהי הגורל למטה בני-יהודה... אל גבול אדום, מדבר צין, נגבה, מקצה תימן
  ויהי להם  גבול נגב   מקצה ים-המלח מן הלשון הפונה נגבה... ויצא נחל מצרים והיו תוצאות הגבול ימה
  ו  גבול קדמה   ים-המלח עד קצה הירדן
  ו  גבול לפאת צפונה   מלשון הים מקצה הירדן... אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלים... והיו תוצאות הגבול ימה
  ו  גבול ים   הימה הגדול וגבול
יהודה
טו 63-1
  ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה, המדבר עולה מיריחו בהר בית-אל
  ויצא מבית-אל לוזה... עד גבול בית-חורון-תחתון ועד גזר, והיו תוצאותיו ימה
יוסף
טז3-1
  ויהי גבול בני-אפרים למשפחותם, ויהי גבול נחלתם מזרחה.. עד בית-חורון-עליון
  ויצא הגבול הימה המכמתת מצפון... ופגע ביריחו ויצא הירדן
  מתפוח ילך הגבול ימה, נחל קנה, והיו תוצאותיו הימה
אפרים
טז 10-5
  ויהי גבול מנשה: מֵאָשֵר, המכמתת אשר על פני שכם...
  למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים 
  וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל, ערים האלה ל אפרים בתוך ערי מנשה
  וגבול מנשה מצפון לנחל, ויהי תוצאותיו הימה.
  נגבה ל אפרים, וצפונה למנשה, ויהי הים גבולו, וב אשר יפגעון מצפון, וב יששכר ממזרח.
  ויהי למנשה ביששכר ובאשר: בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת יושבי דור ובנותיה ויושבי עין דור ובנותיה ויושבי תענך ובנותיה ויושבי מגידו ובנותיה - שלושת הנפת.
מנשה 1
יז 13-7
  ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף 
  ויהי להם הגבול  לפאת צפונה  : מן הירדן; ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון... אל כתף... בית אל... על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון...
  ותאר הגבול ונסב  לפאת ים   נגבה, מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה, והיו תוצאותיו אל קרית בעל היא קרית יערים, עיר בני יהודה
  ו  פאת נגבה  , מקצה קרית יערים; ויצא הגבול ימה... וירד... אל כתף היבוסי נגבה... והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה...
  והירדן יגבול אותו  לפאת קדמה
בנימין
יח 28-11
  ויהי נחלתם בתוך נחלת בני-יהודה...
  ויהי להם בנחלתם באר-שבע ושבע    ...
שמעון
יט 9-1
  ועלה גבולם לימה ומרעלה ופגע בדבשת ופגע אל הנחל אשר על פני יקנעם (את כל שאר התיאור לא הבנתי בכלל, לצערי)
זבולון
יט 16-10
  והיו תוצאות גבולם הירדן
יששכר
יט 23-17
 ... ופגע בכרמל הימה...
  ושב מזרח-השמש... ופגע ב זבולון ובגי יפתח-אל צפונה... ויצא אל כבול משמאל...
 ... ורחוב... עד צידון רבה...
  והיו תוצאותיו הימה מחבל אכזיבה
אשר
יט 31-24
  ויהי תוצאותיו הירדן
  ופגע ב זבולון מנגב וב אשר פגע מים וב יהודה הירדן מזרח השמש
נפתלי
יט 39-32
  ומי הירקון... עם הגבול מול יפו...
  ויצא גבול בני-דן מהם... ויילחמו עם לשם וילכדו אותה... ויקראו ללשם דן כשם דן אביהם
דן 1
יט 48-40


Counter