יום ראשון

Bedikas Chometz

Shehecheyanu?
when do we make the bracha?
עיטור
שבלי הלקט
רשב"א
רבינו פרץ


יום חמישי

Selling Chometz


From Eretz Yisroel To Chutz Laaretz

Kitnios Gebrochts Pesach

Rice on pesach
Matza Shruya
קיטניות
ה' מיני דגן
מצה שרויה
מזריטש
תניא
רוזין
קאזניץ
קאפיטשניץ
התרת נדרים
תרופות
אורזיום רביעי

Chametz, Bedika Taaroves

Why is Taaroves Chometz not Muter 1\60?
Radvaz
Magen Avrohom
Taz
Rosh
Rambam
Bosor Becholov
Shor Haniskal
Wine to a nazir
Reservoir
Medicine
יום שלישי

Pesach: Poor man's bread or the Bread with Aswers

 

Lechem Ani
or Lechem Ony
7 different opinions


יום שני

The Secret of the Small Aleph

1000 reasons for the small Aleph
Moshe Rabenu
High frequency ultasound
Rabbi Yochanan and Ihlfa
Shmuel Hanovi and Eli Hacohen

The seder night

Rabi Elozor ben Azarya
How Old was he 13? 18?
How did he turned white over night?
Gemara Berachos 12 28
Rambam
Beney Yissoschor
The Baal Shem Tov
Secret of The Beard סוד הזקן

יום חמישי

Haseba

Lefty
how should a lefty do the haseba?
see wiki

Pesach


יום רביעי

Microscopic Halacha

pdf
MicroGraphy
MicroFilm
Shaatnez
Stam And Computers
Microorganism in Waterיום שני

סוד 1775

Parashas Pikudey
Moshe Rabenu forgets the 1775
We forgot the מנצפך
The ksav ashuris was forgotten
1775

יום ראשון

מחצית השקל

What is a CARAT
How do we measure a shekel


Why only half of Shekel????


יום שבת

Separation of Milk and Meat

Whay Land of Milk and Honey
Did the Yidden eat milk and meat in midbar
Did they Shecht in Midbar?יום רביעי

Ki Sisah

 PDF /Kitzur Rashi
PDF with almost all meforshim

Counter