יום שני

Pikudey

Mp3 Who's is Hur the grand father of Bezalel?
MP3


WIKI
שקלים מוסף
יום ראשון

Lighting the menorah by a non Cohen [or non jew] (Kosher?)פרשת תצוה מתחיל במצות הדלקת הנרות


קודם למצות בגדי כהונה

מחוסר בגדים פסול לעבודה (זבחים יז:)

הדלקה מחוסר בגדים

יומא כד: הדלקה לאו עבודה

רמב"ם הדלקה כשירה בזר

ק"ו כשרה בכהן מחוסר בגדים

כסף משנה ריטב"א הדלקה פסולה בזר

רמב"ן בהעלותך חנוך המשכן חנוכה מרומז

שפת אמת למה מהדרין מן המהדרין בחנוכה

למה פך שמן בחותם כהן גדול

שמן מנחת חביטין בשמן זך?

מהדרין מן המהדריןCounter