יום שלישי

The OU's Shnayim Mikra

snayim mikra/ Targum or Rashi

ש

יום שני

יום שלישי

Emergency Need Pluming?

Call נתן דוד 646-379-6178

יום שני

Loshon HaKodesh vs other languages לשון הקודש

('Jewish Daily Forward' caption in Yiddish:) &...Image via Wikipedia
The pronaunciation of Teiman
Shema
Rabbi Nothon Adler
Mishna Verura
Masecheth Kidushin
Ran Nedorim
Megila
Taz
Moen Avorhom
Listen
לשון הקודש.mp3


TEIMAN
Tower of BabelEnhanced by Zemanta

יום ראשון

Lefty with Tefillin

Image via Wikipedia
Teflin on the left hand, and some say even a lefty
[The Meiri, The Mordchai, Rashi, Arizal, Marsham, Divrey Yoel]

Ambidextrous
Lefty for writing but has more strength on the right hand? 


Listen
תפילין מאירי E.mp3

Divrey Yoel


The Stipler Gaon [was a lefty]

DextroCardiaלב תפילין אטר יד.mp3
Lefty?
Both hands?
Heart level upper half of arm?
Enhanced by Zemanta

Peter Chamor פטר חמור

DonkeyImage via Wikipedia
almost all about Peter Chamor


פטר חמור


The Chamor Is Assur behanoa unless you have a Cohen Meyuchas (according to Rabbi Yaakov Emdin we lack of yichus Kehuna today) so until it dies might be a problem?

Also the sheep is not to be held by a rope by the seller, he must give the rope to the Cohen the new owner.
Enhanced by Zemanta

Counter