יום רביעי

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Blogger Buzz: Blogger integrates with Amazon Associates

Witness that cant become Zomemim

יום שלישי

Nefesh rechovo

The Difference between the words of Bilam and lehavdil the words of Rabbi Yosef Ben Kisma
If you give me your whole hose full woth silver and gold...
If you give me all the mony in the world...

Click to get The Question

Click to get the Answers 1 2 3 4 5יום שני

Pinchos the kanai קנאיםMoshe Rabenu Forgets the law
Pinchos refreshes Moshe's memory
One may not ask permission to kill, How did Pinchos get Permit to Kill?
Can a Cohen Kill?
Was Pinchos a Cohen?
ר"ן
ערוך לנריום ראשון

יום שלישי

Petiras Aharon Hakohen

Chukath חוקת
ויבכו את אהרן.mp3
חקת גואל הדם.pdf

משך חכמה
ויבכו כל בית ישראל
שמירת ערי הלויים
מחנה לויה במדבר
כהן גדול מתפלל שלא ימותו בני אדם אפילו בהריגת שוגגים
48 ערי מקלטיום רביעי

Why Moshe Rabennu doesn't forgive korach?

Rashi gives two reasons
explanation
4th Sirchon
1 pri etz chaim
2 Boyan
Open mp3
גאוה של קרח.mp3[/url]
Yidish
By Harav Sholom Matis Ashkenazy
Stanislov Shlita


יום שלישי

Korah ELITZAFAN קרח


What did Korah claim?
 Why was the Yismach Moshe neutral?
Download Clip
text

Yismach MosheSeven Species

Olives12 tribes

יום חמישי

Tzitzith Dor Tam

לדורתם לדור תם


Non kosher Money

Rav Shraga Feivel Mendelowich zicrono livrocho

Holy cow???

Goy see Wine
can it be used for Kidush?
Korach


Cotton Talith Kattan

Shelach Tzitzith ציצית פרשת שלח
Material of Wool and Linen or Cotton 
Rambam Rosh Beth yosef Rama 
Chasidim SefaradimWool


Flax Linen


CottonRabbit wool


Camel wool


Techeleth

יום שלישי

Nevuas Eldad Moshe and Yehoshua


Eldad Umedad
Rambam
Nevua
Neviyim Tovim
Ya Yoshiacha
Meshech Chochma
Brisk

יה יושעיך

Why did Moshe Rabenu Pray for YeHoshua Bin Nun and Not for Kalev


Loshon Hora Meraglim


Loshon hora Ramban Rambam Shulchan Aruch


What's Wrong with this picture
KEVER YEHOSHUA BIN NUN


KALEB

Counter