יום רביעי

Succosה לה' תגמלו זאת How to promounce this word Halshem

ה לה' תגמלו זאת

יש מבוכה בתיבה זו

(א) יש כותבין אותה ב' תיבות (ספרים
(ב) ויש כותבין תיבה א' (עיין אבן עזרא
ג) יש עושים ה' רבתי (זוהר וסופרים
ד) יש מקפידין שתהא ההי למטה מרכובה של למד (ירושלמי מגילה) פי' מן השירטוט ולמטה, וצ"ע שהלא כל אתיות רבותיים כן הן.


ובקריאה יש מנהגין
(א) הַא לַדון (ירושלמי מגילה, מנהג תימן, מלשון הוי לה
ב) הַלְאַדון (גירסת החומשים ומנחת שי שוא נח, מלשון ה' של תמיה)
הדרך הכי טוב הוא למור שתיהן (כמו זֵכר זֶכר – מַחלת מָחלת - לפניהם בפניהם
עיין אמת ליעקב, ר' שריה דבליצקי, ר' משה יאיר וויינשטאק וכו'SEE DOCUMENT

Counter