יום שלישי

Tefilin

Teflin on the left hand, and some say even a lefty
[The Meiri, The Mordchai, Rashi, Arizal, Marsham, Divrey Yoel]
Mokom Halev
Small Tefillin
Heart Position Tefiin Yakov Avinu

42 shemos in Tefilin

chechter   
Monday, 28 December 2009 18:32

Tefilin leveled to the heartPutting on shel Yad


 Tefilin leveled to the heart, on the upper part (of the upper arm) so to be yotzeh all the Deot best to put it on both parts separately, on the lower half and the upper half of the humerus bone, separately.  
Mid humerus and base of contracted biceps

היסח הדעת בתפילין


AshkenazFrankfurtRuzin Chabad KarlinSambatel
StichinSefaradTeiman
Shel yad

 1. חפץ חיים - תפיליןTefilin
 2. תפיליןtefillin 3. קדושת השם מנחת שי minchas shai hashem    

 4. לאות על ידכה leos al yadcha

 5. ש"ע הלכות מזוזה ShulchanAruch Mezuzah
 6. קדושת השםkedushas hashem

Enhanced by Zemanta

יום ראשון

Open Heart Surgery


תחיית המתים פנים חדשות.mp3

Open Heart Surgery is it considered תחיית המתים
Gemarah Shabbos 88b there was תחיית המתים במתן תורה
Megila 7 Rabbo Shechted Rabbi Zeira on Purim and next day he made תחיית המתים
Rabbi Zeira was a Cohen. Did he loose the כהונה?
An Open heart surgery is a virtual תחיית המתים
Does he lose his rights? כיבוד אב ואםת כהונה
Chida
Keneses Hagedola
Chasam Sofer
Meshech Chochma
Birkey Yosef
Rambam Ramban
Cohen
Meshech Chochma

Chida

Chsasm Sofer
Jewish divorce
Ilu natan lanu
Enhanced by Zemanta

15 menachem av


Why is it called Menachem av?
Whats the machlokes Rabbi Yehuda And Rabbi Meir Kedushin 30 Teshuvas horashba
The YomTov of 15th day in Av
15 מנחם אב.mp3Rashba

EVED

Enhanced by Zemanta

יום שישי

פרשת ואתחנן

Eliahu Hanavi synagogue, AlexandriaImage by dlisbona via Flickr
נחמו נחמו עמי
Nachamu Nachamu double nechomoSinas Chinam Ahavas Chinam 5 peshatim
Mosholim
Sipurey tzadikim
Shabboth 892
דרש רבא מאי דכתיב (ישעיה א, יח) לכו נא ונוכחה יאמר ה' לכו נא בואו נא מיבעי ליה יאמר ה' אמר ה' מיבעי ליה לעתיד לבא יאמר להם הקב"ה לישראל לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם ויאמרו לפניו רבש"ע אצל מי נלך אצל אברהם שאמרת לו (בראשית טו, יג) ידוע תדע ולא בקש רחמים עלינו אצל יצחק שבירך את עשו (שם כז, מ) והיה כאשר תריד ולא בקש רחמים עלינו אצל יעקב שאמרת לו (שם מו, ד) אנכי ארד עמך מצרימה ולא בקש רחמים עלינו אצל מי נלך עכשיו יאמר ה' אמר להן הקב"ה הואיל ותליתם עצמכם בי אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו:
א"ר שמואל בר נחמני א"ר יונתן מ"ד (ישעיה סג, טז) כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו אמר ליה בניך חטאו אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו רבש"ע בני ולא בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין דל כ"ה דלילותא פשו להו כ"ה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא אם אתה סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואת"ל כולם עלי הא קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו (כי) אתה אבינו אמר להם יצחק עד שאתם מקלסין לי קלסו להקב"ה ומחוי להו יצחק הקב"ה בעינייהו מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים (ישעיה סג, טז) אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך 

Enhanced by Zemanta

יום חמישי

Braking a promise

Matos

Chida,
Parshath Matos,
Rambam,
Nedorim,

יום שני

Sandk Mechalel Shabboss

Cuchillo con inscripción en hebreoImage via Wikipedia


Mohel mechalel Shabbos,
Sandak Mechalel shabos,
40 days of fast,
Pulling tooth on Shabbos,
Cutting nails on Shabbos,
Wearing Shatnez,
Shaving the head,
No Meat and wine allowed
Shach Taz
מסייע לדבא עבירה.mp3
Enhanced by Zemanta

יום ראשון

בין המצרים


 1. When do the Bein Hametzorim start? 17 Tamuz or 1 Av?
 2. Can a Sefardy make a weeding after 17 tamuz?
 3. Can a Teimani eat Meat and drink wine erev Tisha Beav?
 4. 22 years Yosef and Yaakov, what connection to the Bein Hametzorim?
 5. When is the Petira of Rashi?
 6. What connection Shlomo and Yirmiya and Rashi  have?
 7. When is an Ashkenazi allowed to make a wedding during the bein hametzorim?


Counter