יום שלישי

Tefilin

Teflin on the left hand, and some say even a lefty
[The Meiri, The Mordchai, Rashi, Arizal, Marsham, Divrey Yoel]
Mokom Halev
Small Tefillin
Heart Position Tefiin Yakov Avinu

42 shemos in Tefilin

chechter   
Monday, 28 December 2009 18:32

Tefilin leveled to the heartPutting on shel Yad


 Tefilin leveled to the heart, on the upper part (of the upper arm) so to be yotzeh all the Deot best to put it on both parts separately, on the lower half and the upper half of the humerus bone, separately.  
Mid humerus and base of contracted biceps

היסח הדעת בתפילין


AshkenazFrankfurtRuzin Chabad KarlinSambatel
StichinSefaradTeiman
Shel yad

  1. חפץ חיים - תפיליןTefilin
  2. תפיליןtefillin  3. קדושת השם מנחת שי minchas shai hashem    

  4. לאות על ידכה leos al yadcha

  5. ש"ע הלכות מזוזה ShulchanAruch Mezuzah
  6. קדושת השםkedushas hashem

Enhanced by Zemanta

אין תגובות:

Counter