יום שני

וישלח----- ויקח מן הבא בידו


וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו

יום שלישי

Lavan Fooled Yaakov


How did he fooled Yaakov What are the Simanim Yaakov gave to Rachel
לבן

בא גד בגד בתיבה אחת


יום שני

Parashas Toldos


Counter