יום שלישי

Petiras Aharon Hakohen

Chukath חוקת
ויבכו את אהרן.mp3
חקת גואל הדם.pdf

משך חכמה
ויבכו כל בית ישראל
שמירת ערי הלויים
מחנה לויה במדבר
כהן גדול מתפלל שלא ימותו בני אדם אפילו בהריגת שוגגים
48 ערי מקלטאין תגובות:

Counter