יום שישי

הגבהת ידים בנטילת ידים ובהמוציאבן איש חי שמני אות ה
וכאשר יגביה ידיו עד כנגד ראשו אז תכף ומיד יברך על נט"י, כדי שלא תהיה הגבהת ידיו לבטלה, כנז' בזוה"ק שאסור להגביה ידיו לריק

When he says G-d's name (in the blessing) וכשיאמר את השם
he should lift up the loaf. יגביה את הלחם
On the Sabbath, he should lift up both (loaves). ובשבת יגביה שתיהן
ועל פי האריז"ל יגביה באמירת המוציא [כי הכונה של ה' משם השם היא המוציא לחם כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוציא פי השם יחיה האדם]
לכן יגביה הלחם פעמים פעם באמירת השם [כשולחן ערוך] ופעם באמירת ה' של המוציא]


ונראה שגם בנטילת ידים יגביהה ידיו בשעת אמירת השם ובשעת אמירת על נטילת ידים]

אין תגובות:

Counter

אירעה שגיאה בגאדג'ט זה