יום שלישי

Olives and Memory loss

Olives might deal with memory loss
Wine
Arizal
Magen Avrohom
Rabbi Moshe Feinstein z"l
Shin of Tefilin
MP3

את בש
PDF

תגובה 1:

אברבנאל אמר/ה...

תשואות חן להרב שכטר!!

כדאי להוסיף לענין אכילת זיתים, הנה בלשון הבריתא שנינו: "הרגיל בזיתים" ולא שנינו "האוכל זיתים", וכתב מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שלשון זו היא בדקדוק, משום שמי שאינו "רגיל" בזיתים, אלא אוכל מהם באקראי בעלמא, אין באכילה זו כל חשש, ואינו עתיד לבא לשיכחה מפני אכילה זו, וכן היה אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל. ואמנם נמסר בשמו, שאם אוכל זיתים פעם אחת בחודש, כבר נחשב הדבר לאכילה "רגילה" בזיתים. והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בספרו שו"ת שלמת חיים, כתב שאם אוכל את הזיתים עם שמן זית, יש בכך תועלת שלא יבא לידי שכחה, ששמן הזית מועיל לזכרון. וכמו שאמרו בגמרא, שבזה גדול כח הבן מכח האב, שהאב הוא הזית, מביא לשיכחה, ומה שנולד ממנו, הוא שמן הזית, מועיל לזכרון. ועל כן, מי שמטבל את הזיתים בשמן זית, אל לו לחוש לענין זה כלל. וכן נוהגים רבים מיראי ה'

בגליון אליבא דהלכתא הופיע מאמר מרב הלל על ענין הכונה המועלת באכילת הזיתים שלא תגרום אכילתם לשכחה. המאמר ארוך מאד, ורב הלל הסיק שם דבר 'נועז' והוא שמש"כ האר"י שמי שאוכל בכונה לא יבוא לשכחת הזית אין פירוש הדברים כמו שכתבו במשנת חסידים והר"י צמח (והו"ד במג"א), שהם פירושו שהמדובר בכונה פרטית ויחידה שמכון בעת אכילת הזית (מצפ"ץ וכו' שנרמז בזה זית וכו'), אלא הכונה שמי שאוכל בכללות כונות האכילה שיסד האריז"ל הוא יכול להיות סמוך שלא יבוא לשכחה.

Counter