יום שישי

Mussar to an Akkum

May one take matonos from a Goy?
מצות תוכחה
האם שייך בעכו"ם (הרואה עכו"ם עובר עבירה)
רש"י סנהדרין עה.
שטובין דובב מישרים
רבי יחזקאל סרנא ר"י חברון
סמ"ע ח"מ רמט ס"ק ד
למען יטב לי בעבורך
רש"י מתנות
דרך כוכב מיעקב
ננוה יונה
ספר חסדים

אין תגובות:

Counter