יום שישי

Who knows 9

Omer Home
Who Knows
1 2 3 4 5 6 7
8 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49
Who Know's Nine?,
Sedom,
9 people Baal Shem Tov,
Tosefeth Yom Kippur,
Rosh Hashana 9,
Night of pesach Maror 2 times,
Korech,
Korban Pesach,
9 stores sell kosher,
כל קבוע כמחצה על מחצה,
why 9 stores,
9 matza rat,
Kidushin 49,
wisdom 9,
beauty 9,
poor 9,
Rich 9,
Gaava 9,
Bravery 9,
Lice 9,
Black Magic 9,
Leprosy 9,
Fornication 9,
Impudence 9,
Talk 9,
Blackness 9,
Sleep 9,
תלמוד בבלי מסכת קידושין דף מט/ב
1. עשרה קבים חכמה ירדו לעולם תשעה נטלה ארץ ישראל ואחד כל העולם כולו
2. עשרה קבים יופי ירדו לעולם תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו
3. עשרה קבים עשירות ירדו לעולם תשעה נטלו רומיים קדמונים ואחד כל העולם כולו
4. עשרה קבים עניות ירדו לעולם תשעה נטלה בבל ואחד כל העולם כולו
5. עשרה קבים גסות ירדו לעולם תשעה נטלה עילם ואחד כל העולם כולו
6. עשרה קבים גבורה ירדו לעולם תשעה נטלו פרסיים וכו'
7. עשרה קבים כנים ירדו לעולם תשעה נטלה מדי כו'
8. עשרה קבים כשפים ירדו לעולם תשעה נטלה מצרים כו'
9. עשרה קבים נגעים ירדו לעולם ט' נטלו חזירים כו'
10. עשרה קבים זנות ירדו לעולם תשעה נטלה ערביא כו'
11. עשרה קבים עזות ירדו לעולם תשעה נטלה מישן כו'
12. עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים כו'
13. עשרה קבים שכרות ירדו לעולם תשעה נטלו כושים כו'
14. עשרה קבים שינה ירדו לעולם תשעה נטלו עבדים ואחד נטלו כל העולם כולו:

אין תגובות:

Counter