יום שלישי

Who Knows 24

24 Omer Text

Shabboth 24 perakim,
Atzey Shittim,
24.000 died, Rabbi akiva,
Chukath France burned Torah, Erev Shbbos,
 Chulin 30 mitzvoth Beney Noach,
 24 avoth nezikim, Lechem Hapanim,
Shtey Halechem, Shovuoth falls shabboth,
 matza And Chometz,
Kedima Brochoth,
Tana Kama Aba Shaul,
Big vs pure. Mogen Avrohom, Kedima in Brochoth.

אין תגובות:

Counter