יום ראשון

Who Knows 47

47 LaOmer


"Hayom shiv'ah ve-arba'im yom sheheim shishah shavuos va-chamishah yamim la(ba)-omer"

"היום שבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות וחמשה ימים לעומר/בעומר"
47
3 Sivan
R' Yaakov Shimshon ben R' Yitzchok of Shpitovka (1801) Was considered a great Halachic authority; he is quoted by R' Ephraim Zalman Margolies in Sefer Zera Ephraim. Talmid of the Magid of Mezeritch, Toldos Yaakov Yosef and R' Pinchos of Koritz. Moved to Teveria, where he met Reb Nachman of Breslov. Traveled to Arab countries to collect money for the poor of Eretz Yisroel.

R' Yosef Irgas (1730) Italian Kabbalist, author of Divrei Yosef and Shomer Emunim

R' Yisrael Tzvi of Koson HY"D (1944) ben R' Yehosef , was killed, "Al Kiddush Hashem" in Aushwitz
R' Ovadia ben Avrohom Bartenura, the Rav -one of the most used commentaries on Mishna

אין תגובות:

Counter