יום שלישי

בהעלתך שלישי

קרבן פסח בשבת
הלל
בני בתירא
שמעיה ואבטליון
פסחים סו:
שבת פז:

Korban Pesach Shabbos

משך חכמה
An amazing Gemoro in Sanhedrin 96b that tells us, “…the great- grandchildren of Sisera learned Torah in Yerushalaim! The great- granchildren of Sancheirev taught Torah in public. And who were these great teachers? Shmaya and Avtalyon! 

מסכת סנהדרין דף צו:
מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים, מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים, ומאן נינהו - שמעיה ואבטליון.


משנה מסכת אבות פרק א משנה י
שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות:Tomb of Shmaya And Avtayon
Wiki

אין תגובות:

Counter