יום שני

פרשת בא

Kosher THE SIMANIM ARE: 4 WINGS, 4 WALKING LEGS, 2 KARTZULIM [JUMPING LEGS] MOST OF THE BODY COVERD BY THE WINGS, [AND LONG HEAD IS A MACHLOKES]
ראשון
רביעי
חמשי
ששי
שביעי
הפטרה


אין תגובות:

Counter