יום שלישי

Small Tefillin shel yad

It's preferable to have smaller tefillin shel yad

Enhanced by Zemanta

אין תגובות:

Counter